Інструкція - LUXSUS EKO Pro

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ

КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ НА ТВЕР-

ДОМУ ПАЛИВІ

LUXSUS EKO PRO

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ І ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ

Просимо дотримуватись вказівок щодо безпеки

іперед підключенням регулятора до мережі уважно прочитати інструкцію!

Wydanie:

Lipiec 2012

 

Wersja programu:

1.0 Z

 

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Декларація відповідності

 - 11

у зв'язку з Директивою 2004/108/EC і Директивою 2006/95/EC

ZPUE ELSTER Sp.J.

62-300 Вжешня Облачково 150

заявляє на свою виключну відповідальність, що прилад

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

LUKSUS EKO PRO

Виготовлений після 21 жовтня 2011 р.

якого стосується ця декларація, відповідає нижчезазначеним ди- рективам:

Директива про низьковольтну напругу 2006/95/EC разом з роз- порядженням MG від 15 грудня 2005 року у справі принципових вимог для електроустаткування

Директива електромагнітної сумісності 2004/108/EC

інормами:

-EN 60730-2-9:2010 у поєднанні з EN 60730-1:2000 + A1:2004 + A2:2008

+A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A15:2007 + A16:2007

-PN-EN 60730-2-9:2011 у поєднанні з PN-EN 60730-1:2002 + A1:2008 + A2:2009 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2006 + A15:2009 + A16:2009

-IEC 60730-2-9:2008 (третє видання) у поєднанні з:

IEC 60730-1:1999 (третє видання) + A1:2003 + A2:2007

2

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

УВАГА! ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ПІД НАПРУГОЮ.

Вказівки з безпеки:

1.Під час підключення регулятора потрібно взяти до уваги локаль- ні умови і положення, що стосуються забезпечення електроенергі- єю.

2.Монтаж електрообладнання повинна виконувати особа, яка має відповідні повноваження, при вийнятому штепселі з гнізда мережі живлення.

3.З уваги на безпеку роботи в процесі обслуговування, а також на електромагнітні порушення енергетичної мережі, які можуть мати вплив на роботу системи (що проявляється між іншим у помилках виміру температури), слід підключити регулятор до гнізда мережі обладнаного правильно під'єднаним захисним контактом !!! Неза- стосування цього викличе втрату гарантії !!!

4.Перед першим введенням в дію регулятора потрібно перевірити заземлення вентилятора і помп.

5.Кабель живлення не може ремонтуватися. Можлива заміна кабе- лю живлення повинна здійснюватись виробником або відповідним сервісним центром!

6.Для безпечної експлуатації засипного котла необхідним є підк- лючення і правильне закріплення термічного вимикача вентилято- ра. Відсутність цього може викликати втрату гарантії.

Під час атмосферних розрядів напруга, пов'язана з рухом елек- тророзряду блискавки може досягти значення навіть 300 kV, пошкоджуючи електронні пристрої. Пам'ятай про відключення регулятора та інших пристроїв від мережі під час грози і вашої відсутності вдома.

3

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Зміст

I. Панель управління. Ошибка! Закладка не определена.

II. Користування котлом, підбір параметрів.

6

1. Розпалювання в котлі. ........................................................

6

2.Докладання палива до котла, нагляд за якістю

спалювання..............................................................................

6

3.

Підбір параметрів. ...............................................................

6

4.

Отримання додаткової інформації про роботу котла. ......

8

III. Принцип роботи регулятора.

8

1.

Робота вентилятора............................................................

9

2.

Робота циркуляційної помпи Ц.O. ......................................

9

3.

Робота помпи, яка завантажує резервуар Т.В.К. ..............

9

4.

Співпраця з кімнатним регялятором. ...............................

10

IV. Стани тривоги і обслуговування помилок.

10

V. Підключення регулятора до системи Ц.O.

12

1.

Механічний монтаж ...........................................................

13

2.

Електричний монтаж. ........................................................

13

3.

Приклад схеми інсталяції..................................................

15

VI. Інсталяційний режим.

15

VII. Умови роботи.

17

VIII. Картка гарантійного ремонту

19

Гарантійний картка

20

4

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

I.Панель управління.

Риса. 1. Вигляд панелі управління.

Регулятор ми залучаємо до мережі вмикачем . Спочатку зявиться версія програмного забезпечення та буде проведений тест вентилятора і помп, після чого зявиться головний екран. У верхньому рядку екрану з лівого боку вказується поточна температура Т.В.К., а з правого боку – режим роботи. У нижньому рядку з лівого боку вказується поточна температура води в котлі, а з правого - задана температура.

Індикатори показують відповідно:

роботу вентилятора

роботу циркуляційної помпи центрального опалення (Ц.O.).

 роботу помпи, яка подає теплу воду для користувача (Т.В.К.). Дія окремих кнопок :

введення в дію і зупинка процесу спалювання

перехід до редагування параметрів або підтвердження змін

отримання інформації про роботу котла або відміна змін

збільшення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ або значень параметра

зменшення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ або значень параметра.

5

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

II.Користування котлом, підбір параметрів.

1.Розпалювання котла.

Розпалити нагромаджене паливо.

Якщо система знаходиться в режимі ГАСІННЯ, натиснути кнопку

. Регулятор пройде до порядку РОЗПАЛЮВАННЯ, додаючи одночасно dmuchawę. Після досягнення температури з 10 C, нижчої

від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ регулятор пройде до порядку

РОБОТИ.

2.Докладання палива до котла, нагляд за якістю спа- лювання.

Якщо система знаходиться в режимі РОБОТА, натиснути кнопку

. Регулятор перейде в режим ГАСІННЯ (вентилятор буде вимкненим).

Відкрити дверцята.

Докласти паливо в котел/ перевірити якість спалювання палива.

Закрити дверцята.

Натиснути знову кнопку  (повернення в режим РОБОТА).

3.Підбір параметрів.

Параметр [*] ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА є доступним безпосеред- ньо з пульта управління (р. I). Стандартно цим параметром встановляє- мо бажану температуру на поверхні котла в діапазоні 40÷85 [°C]. У ЛІТ- НЬОМУ режимі встановляємо в цьому місці ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ Т.В.К.

Зметою переходу до нагляду або зміни залишкових параметрів слід, перебуваючи в головному меню, одноразово натиснути кнопку

, зявиться екран з номером параметра [1], назвою параметра [IL. ПОВІТРЯ] і його значенням [65%]. Блимаючий курсор біля номера па- раметра означає, що ми можемо в цей момент обрати параметр для

нагляду або зміни. Кнопкою  вибираємо попередній параметр, а

кнопкою  наступний параметр.

Після обрання відповідного параметра з метою його зміни потрібно зно-

6

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

ву натиснути кнопку . Курсор блиматиме біля значення параметра, що позначає, що ми можемо в цей момент це значення змінити. Кноп-

кою  ми зменшуємо вартість параметра, а кнопкою  ми збіль- шуємо.

Щоб зберегти введені зміни потрібно натиснути кнопку , що спричинить збереження зміни і повернення до вибору параметра. Щоб

анулювати зміни потрібно натиснути кнопку  - відбудеться повер- нення до вибору параметра без збереження змін. Повернення з екрану вибору параметрів до головного екрану відбудеться після наступного

натиснення кнопки .

Доступні є наступні параметри:

діапазон змін:

1. КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ

10÷100 [%]

Припустиме налаштування: 100%

 

Має вплив на кількість поданого повітря до топки. Слід обирати так, щоб одноразове завантаження палива горіло як найдовше. Значен- ня цього параметра повинно змінюватися залежно від гатунку і якості

палива. Наприклад:

 

для деревини, пелет і т.п.:

30 %

для вугілля:

40-60 %

для пилу:

70-100 %

2. ЛІТНІЙ РЕЖИМ

виключений /включений

Припустиме налаштування: вимкнений

Вмикає або вимикає роботу котла в ЛІТНЬОМУ порядку. Перехід на ЛІТНІЙ порядок спричиняє цілковите вимикання помпи центрального обігріву і роботу тільки помпи в обігу теплої води для користування

Т.В.К.

 

3. ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К.

30÷65 [°C]

Припустиме налаштування: 50 °C

Встановлює задану температуру резервуара теплої води для користування. Після догрівання резервуару Т.В.К. до цієї температури помпа, що вантажить Т.В.К. буде вимкнена.

4. ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О.

30÷65 [°C]

Припустиме налаштування: 30 °C

 

7

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Визначає при якій температурі води в котлі буде включена цир- куляційна помпа. Температура вимикання цієї помпи є на 5 ступенів нижча від порогу включення. З метою збереження теплої води в обігу після гасіння котла рекомендується установка ТЕМПЕРАТУРИ ВКЛЮ- ЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О. вище 30 °C.

4.Отримання додаткової інформації про роботу котла.

З метою отримання доступу до додаткової інформації слід, перебуваючи

в головному екрані, натиснути кнопку  - ми перейдемо до інформа-

ційних екранів. Кнопками  і  обираємо наступний або поперед-

ній екран. Натиснення кнопки  спричинить повернення до головного екрану. Доступна є наступна інформація:

i1. ПОТОЧНА КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ.

i2. ПОТОЧНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА

Якщо кімнатний термостат активний, в цьому екрані зявиться значення ТЕМПЕРАТУРИ РОБОТИ котла розрахованої на підставі сиг- налів, що передаються з термостату. В іншому випадку зявиться зна- чення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, настроєної користувачем.

i3. СТИКИ ТЕРМОСТАТА

III.Принцип роботи регулятора.

Представлений нижче опис дії регулятора стосується тільки його нормальної роботи. Дія в надзвичайних і тривожних ситуаціях описана є

вп. IV.

8

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

1.Робота вентилятора.

Після натиснення кнопки  регулятор переходить в режим РОЗПАЛЮВАННЯ і подає повітря із продуктивністю залежною від параметра [1] КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ.

Зметою автоматичного повернення до роботи, після кожного виключення і повторного включення регулятора (напр. з приводу зник- нення живлення з мережі), регулятор самостійно перейде до РОЗПА- ЛЮВАННЯ, якщо температура води в котлі становитиме принаймні 30°C. З метою переходу в такому випадку до ГАСІННЯ потрібно натис-

нути кнопку .

Якщо температура поверхні досягне значення на 10°C нижчого від заданої температури, регулятор переходить в режим РОБОТИ. Па- раметр [1] КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ визначає продуктивність котла через подання відповідної кількості повітря до топки. У діапазоні від 0 до 10°C нижче заданої температури кількість поданого до топки повітря добира- ється автоматично через регулятор. Якщо температура води в котлі перевищить налаштовану користувачем ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ на 5°C або регулятор вирахує найменше значення управління переходить в стан ПІДТРИМКИ. Вентилятор в такому випадку працює періодично на підставі налаштувань параметрів інсталятора [5],[6],[7].

2.Робота циркуляційної помпи Ц.О.

Обігова помпа додається після відповідного досягнення темпе- ратури води в котлі. Температурні умови включення помпи визначають- ся параметром [4] ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О.. Вими- кання помпи наступає, коли температура поверхні впаде на 5˚ С нижче налаштованого порогу.

3.Робота помпи, що завантажує резервуар Т.В.К.

Температура, задана в Т.В.К. Встановлюється параметром nr

[3].

Залежно від конфігурації регулятора помпа може працювати в два способи:

a)Якщо під'єднаний датчик Т.В.К. у резервуарі без активного пріоритету Т.В.К.

Якщо ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА для котла є нижчою від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К. то температурою заданою для Т.В.К. є ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА котла.

Після ручного розпалювання котла при холодній інсталяції (тем- пература поверхні менша 30°C) помпа, що завантажує Т.В.К. включить- ся, коли температура води в котлі перевищить 40°C, після чого можли- вість її виключення буде заблокована на 30 хвилин.

9

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Впроцесі подальшої роботи, необхідною умовою для включення цієї помпи є досягнення котлом температури поверхні на рівні що найбі- льше на 2°C нижче від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

Помпа залишається включеною до часу досягнення температури води в резервуарі налаштованої параметром [3] ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К. Після досягнення цієї температури помпа відключається. Помпа вклю- читься знову, якщо температура води в резервуарі впаде на значення параметру [10] ГІСТЕРЕЗИС Т.В.К. нижче заданого.

b)Якщо під'єднаний датчик Т.В.К. при активному пріоритеті

Т.В.К.

Впроцесі роботи помпи, що завантажує резервуар фактична ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА є принаймні на 10°C, вища від заданої ТЕМ-

ПЕРАТУРИ Т.В.К. Після виключення помпи ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА повертається до рівня налаштованого користувачем. На час заванта- ження резервуара циркуляційна помпа Ц.О. вимикається. Якщо темпе- ратура води на поверхні впаде нижче температури води в резервуарі Т.В.К., вимикаються всі помпи з метою швидшого підігріву води в кот- лі.

Завантажувальна помпа включається до часу досягнення необ- хідної температури води в резервуарі настроєної параметром [3] ТЕМ- ПЕРАТУРА Т.В.К. Після досягнення цієї температури помпа вимикаєть- ся, а потім включається знову, якщо температура води в резервуарі впаде на значення параметра [10] ГІСТЕРЕЗИС Т.В.К. нижче заданого.

Увага!!! В аварійній ситуації, коли пошкоджено датчик Т.В.К., до часу заміни датчика є можливою робота помпи, що завантажує резервуар.

Утакому випадку помпа включається з моменту, коли темпера- тура поверхні досягне нижчою з двох температур: ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРА- ТУРИ І ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К., а відключиться на 3°C нижче цього поро- гу.

Потрібно однак мати на увазі, що резервуар Т.В.К. підігріва- тиметься до температури котла і на час аварійної роботи відповід- но обмежити ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ котла, щоб запобігти можли- вості опіку.

4.Співпраця з кімнатним регулятором.

Активізація КІМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА здійснюється через ін- сталятор.

Регулятор утримує температуру котла на заданому рівні, вмика- ючи або вимикаючи циркуляційну помпу центрального опалення згідно сигналів, отриманих від кімнатного термостата. Помпа Ц.О. включається при зімкнутих стиках на виході термостата.

10

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Температура, задана в приміщенні, встановлюється на кімнат- ному термостаті. Якщо не можна досягти відповідної температури в приміщенні потрібно збільшити ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ КОТЛА.

IV. Стани тривоги і обслуговування помилок.

Залежно від даних і стану датчиків регулятор може вчиняти дії відмінні від нормального стану роботи, зображуючи при цьому повідом- лення на дисплеї з номером помилки і інформуючи звуковим сигналом.

a)Переохолодження котла - температура води нижче 6°C.

Якщо дані датчика температури води впадуть нижче 6°C, то бу-

дуть включені всі помпи. Вимушена циркуляція води в системі унемож- ливить її замерзання. Вентилятор працюватиме залежно від режиму роботи.

b)Перегрів котла - температура води вище 92°C.

На дисплеї вказується повідомлення помилки ПЕРЕГРІВ ВОДИ і лунатиме переривистий звуковий сигнал. Вентилятор буде виключений і включаться всі помпи з метою охолодження котла.

c)Перегрів котла - температура на виході вище 95°C.

Якщо температура води в котлі і на виході котла підвищується далі не дивлячись на повідомлення тривоги ПЕРЕГРІВ ВОДИ (напр. по причині пошкодження регулятора), і вентилятор працюватиме далі, встановлений на виході котла термодатчик спричинить відключення притоки струму до вентилятора.

d)Гасіння печі напр. з приводу відсутності палива.

Регулятор контролює присутність жару в топці виміряючи зміни

температури води. Якщо температура корпуса впаде на 10°C нижче від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, і не виросте через час, визначений виробни- ком (стандартний 60 хв.), регулятор самостійно перейде в режим ГА- СІННЯ, вимикаючи вентилятор. Можливість автоматичного ГАСІННЯ заблоковано на 2 години з моменту розпалювання котла.

e)Пошкодження датчика корпуса.

На дисплеї вказується повідомлення помилки ПОМИЛКА ДАТ- ЧИКА КОТЛА і лунатиме безперервний звуковий сигнал. Вентилятор вимикається, і включаються усі помпи.

f)Пошкодження датчика Т.В.К.

На дисплеї вказується повідомлення помилки ПОМИЛКА ДАТ- ЧИКА Т.В.К. і лунатиме безперервний звуковий сигнал. Вентилятор пра- цюватиме в нормальному режимі, а помпи працюють так, як в режимі без датчика Т.В.К.

Співставлення помилок, про які повідомляє регулятор

 

 

Повідомлення

Си-

Причина

Поведінка користу-

 

 

 

на дисплеї

гна

вача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

1

 

 

без-

пошкоджений

Замінити датчик тем-

 

 

 

ПОМИЛКА

ДАТ-

пе-

датчик темпера-

ператури

 

 

 

 

ре-

тури поверхні

 

 

 

 

 

ЧИКА КОТЛА

рвн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

 

 

 

2

 

 

пе-

температура води

спостерігати за тем-

 

 

 

 

 

ре-

на поверхні пере-

пературою поверхні,

 

 

 

ПЕРЕГРІВ ВОДИ

ри-

вищила 92 °C

переконатися чи вен-

 

 

 

 

 

ви-

 

 

тилятор вимкнувся

 

 

 

 

 

стий

 

 

 

 

 

 

3

 

 

без-

помилка пам'яті

Звернутися в сервіс

 

 

 

ПОМИЛКА

ПА-

пе-

регулятора

 

 

 

 

 

М'ЯТІ

 

ре-

 

 

 

 

 

 

 

 

рвн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

 

 

 

4

ПОМИЛКА

ДАТ-

без-

пошкоджений

Замінити датчик Т.В.К.

 

 

 

ЧИКА Т.В.К.

пе-

датчик Т.В.К.

 

 

 

 

 

 

 

ре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рвн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

 

 

 

5

Відсутність реак-

від-

завис мікропро-

вимкнути і знову ввім-

 

 

 

ції на дії користу-

сут-

цесор

 

кнути регулятор

 

 

 

вача або помилки

ніст

 

 

 

 

 

 

 

на екрані

 

ь

 

 

 

 

 

 

6

Регулятор

перехо-

від-

Погане зєднання з

Перевірити

зєднання

 

 

 

дить в режим підт-

сут-

кімнатним

термос-

або вимкнути співпрацю

 

 

 

римування

після

ність

татом при

включе-

з кімнатним термостатом

 

 

 

досягнення

темпе-

 

ній співпраці з цим

 

 

 

 

 

ратури котла 40°С

 

пристроєм

 

 

 

 

 

7

Вентилятор або

від-

пошкоджена сис-

звернутися в сервіс

 

 

 

помпа не вими-

сут-

тема управління

 

 

 

 

 

каються

 

ніст

помпи або венти-

 

 

 

 

 

 

 

ь

лятора

 

 

 

 

Якщо користувач втратив контроль над процесом спалювання з огляду на підбір невідповідних параметрів, то потрібно вимкнути регуля-

тор вимикачем  і знову його включити тримаючи водночас натисну-

тою кнопку  аж до появи на дисплеї напису "NASTAWY PRODUCENTA". Таким чином будуть повернені налаштування виро- бника пристосовані до вимог виробника котла.

12

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Увага! Якщо після виконання вищезазначеної дії регуля- тор не повернеться до нормальної роботи, потрібно поспілку- ватися телефоном з виробником за номером 61 437 76 90.

V. Підключення регулятора до системи Ц.О.

Увага! Інсталяцію повинна здійснювати особа, що має відповідні повноваження, при відключеному штепселі, який живить пристрій з ро- зетки електромережі! З уваги на електромагнітні несправності енергети- чної мережі (які можуть мати вплив на роботу системи), а також на без- пеку роботи в процесі обслуговування, слід обов’язково під'єднати регу- лятор до мережі кабелем з заземленням. Слід правильно заземлити помпи і вентилятор.

Можлива заміна кабелю живлення повинна бути виконана тільки виробником або в авторизованому сервісі!

1.Механічний монтаж

Монтаж здійснюється підєднанням регулятора до шини DIN і додатковим кріпленням двома гвинтами, що проходять через задні ніжки під зєднувальною кришкою;

Увага! Пристрій є повністю розбірний. Демонтаж полягає в знятті кришки в задній частині корпусу, вийманні з'єднань і каналів на дротах з нижньої частини корпусу, а також залишенні при котлі приєднувальної кришки із спареними нульовими дротами.

2.Електричний монтаж.

Під'єднати дроти, які живлять виконавчі елементи, а також дат- чики (Рис. 2) згідно наступної процедури:

a)Помпи і вентилятор:

жилу зелено-жовтого кольору (захисний нуль) під'єднати у ко- робці до нульового гвинта, позначеного символом PE, розміщеної знизу кришки

жили блакитного і коричневого кольору (N і Br) під'єднати до затискної планки

з другого боку ці дроти з’єднати з відповідними затискачами в з’єднувальних коробках цих пристроїв;

b) термовимикач вентилятора:

жили блакитного і коричневого (N і Br) кольору під'єднати до затискної планки

з другого боку датчик за допомогою затискної пов’язки закріпи- ти на трубі живлення біля виходу з печі;

Увага! В разі відсутності цього вимикача вентилятор потрі- бно під’єднати до затискача N термовимикача і Br повітродувки.

c) Датчик температури поверхні:

13

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

жили блакитного і коричневого кольорів (N, Br) під'єднати до затискної планки

вставити його в отвір в корпусі котла, попередньо наповнений мастилом;

d) Температурний датчик резервуара Т.В.К.:

жили блакитного і коричневого кольорів (N; Br) під'єднати до затискної планки

вставити його в отвір в корпусі котла, попередньо наповнений мастилом в резервуарі Т.В.К.;

e) Дріт кімнатного термостата:

Увага! Для підключення рекомендовано застосування дроту

уформі телефонної спіралі, черговість приєднання (1,2) є не істот- ною.

термостат потрібно встановити на внутрішній стіні, близько 1,5 м над підлогою на місці, що не потрапляє під випадкову циркуляцію по- вітря, подалі від обігрівальних елементів;

жили зєднувального дроту (1 і 2) під'єднати до затискної план- ки під приєднувальною кришкою регулятора;

з іншого боку ці дроти приєднати до кімнатного регулятора.

Кімн. терм. Датчик корп. Датчик Т.В.К Помпа Т.В.С Вентилятор Помпа цирк. Ц.О.

Термовимикач Вентилятор

Риса. 2. Вигляд зєднувальної планки

14

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

3.Приклад схеми інсталяції.

15

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

VI. Режим інсталятора.

Щоб ввести в дію регулятор в режимі інсталятора, де доступні парамет-

ри № 5÷13, потрібно вимкнути регулятор кнопкою  і знову його вклю-

чити, тримаючи одночасно натиснутою кнопку  аж до появи напису "РЕЖИМ ІНСТАЛЯТОРА". З метою здійснення огляду або змін сервісних

параметрів потрібно натиснути кнопку  для редагування з'являться додаткові параметри:

5.

ПЕРЕРВА НАДУВУ

1÷20 [хв]

 

Припустиме налаштування: 3 хв

 

 

Визначає час перерви між надувами після переходу в стан ПІД-

ТРИМКИ.

 

6.

ЧАС НАДУВУ

0÷30 [с]

 

Припустиме налаштування: 10 с

 

 

Визначає час надувів в стані ПІДТРИМКИ.

7.

ПОТУЖНІСТЬ НАДУВУ

10÷100 [%]

 

Припустиме налаштування: 70 %

 

 

Визначає потужність вентилятора під час надувів, що здійсню-

ються в режимі ПІДТРИМКИ.

 

8.

КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ,

виключений / включений

 

Припустиме налаштування: вимкнений

Робить можливим співпрацю регулятора з кімнатним термоста- том. Рекомендовані типи це термостати типу EUROSTER або AURATON, але можна використовувати також інші термостати, що ма- ють вихід із зімкнутими стиками. Термостат потрібно під'єднати до зімк- нутого стику, коли температура в приміщенні нижча від налаштованої.

Принцип дії, описаний в п. III.4.

 

9. ПРІОРИТЕТ Т.В.К.

вимкнений / включений

Припустиме налаштування: вимкнений

Параметр робить можливим включення пріоритету підготовки теплої води для користування. Принцип дії, описаний в п. III.3.c.

10. ГІСТЕРЕЗИС Т.В.К.

2÷5 [˚C]

Припустиме налаштування: ˚C

 

Це є різниця між температурою заданою в резервуарі Т.В.К., та температурою в резервуарі при якій знову повинна включитися помпа, що завантажує резервуар Т.В.К. Визначає допустимі відхилення темпе- ратури теплої води для користування у резервуарі. Занадто малі зна- чення спричиняють часте включення помпи, що завантажує Т.В.К. і не- стабільну роботу котла. Рекомендоване налаштування 2˚C.

16

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

11. ЧАС ГАСІННЯ

1÷200 [хв]

Припустиме налаштування: 30 хв

 

Якщо температура води на поверхні впаде на 10 °C нижче ЗА- ДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, то регулятор почне відраховувати час після якого перейде в режим ГАСІННЯ. Збільшення температури спричинить припинення відліку і обнуління цього часу.

12.ТИП ВЕНТИЛЯТОРА WPA07 / WPA06 / WPA120 / G2E140 / G2E160

Припустиме налаштування: WPA07

Визначає тип повітродувки або витяжного вентилятора, що за- стосовуються в котлі. Після обрання типу вентилятора програма визна- чає діапазон регулювання потужності вентилятора відповідно до обра- ного типу.

13. МОВА польська / англійська / німецька/ російська / чеська

Припустиме налаштування: польська

Робить можливим вибір мови, яким зявляються повідомлення на дисплеї. Зміна мови відбудеться після виходу з меню параметрів. Після повернення заводських налаштувань потрібно знову обрати від- повідну мову.

17

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

VII. Умови роботи.

Температура оточення

 

0 - 40 C

 

 

 

 

 

Напруга

 

 

230 V, 50 Hz

 

 

 

 

Потужність регулятора

 

4 W

 

 

 

 

 

Номінальна

потужність

під'єднаних

370 VA

пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

 

Навантажувальна здатність виходів :

 

 

 

 

 

 

Циркуляційна помпа Ц.О.

 

100 VA

 

 

 

 

 

Помпа, що

завантажує резервуар

100 VA

 

Т.В.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентилятор

 

 

150 VA

 

 

 

 

Ступінь захисту

 

IP 30 ￿

 

 

 

 

 

18