Інструкція - LUXSUS EKO T

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О. З ПОДАВАЧЕМ

ЛЮКС EKO T

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

„Люкс EKO T" є регулятором температури води в ко- тлах центрального опалення з слимаковим або ящиковим подавачем, які опалюються вугіллям із спеціальною грану- ляцією або вугільною крихтою. Гарантує автоматичну і економічну роботу всієї системи Ц.О. і Т.В.К. Може спів- працювати з кімнатним термостатом.

Ми просимо дотримуватись правил безпеки і перед підклю- ченням регулятора до мережі уважно прочитати інструкцію!

Wydanie:

Styczeń 2014

 

Wersja programu:

5.0 P T

 

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

Техніка безпеки:

1.Під час під’єднання регулятора потрібно брати до уваги місцеві умови і положення, що стосуються постачання електроенергії.

2.Електромонтаж повинна виконувати особа, яка має відповідні пов- новаження, при вийнятому штепселі пристрою з гнізда електромере- жі.

3.З уваги на безпеку роботи в процесі обслуговування, а також на електромагнітні порушення енергетичної мережі, які можуть мати вплив на роботу системи (що проявляється серед іншого в помилках вимірювання температури), слід під'єднати регулятор до гнізда ме- режі обладнаної правильно під'єднаним захисним контактом !!!

4.Слід правильно заземлити помпу, вентилятор і подавач. Звернути увагу на заземлення двигунів цих пристроїв!

5.Кабель живлення не підлягає ремонту. Можливий обмін кабелю живлення має бути виконаний тільки у виробника або відповідному сервісі!

6.Для безпечної експлуатації котла необхідним є під’єднання і прави- льне закріплення датчика температури подавача. Відсутність цього може привести до втрати гарантії.

7.Для безпечної експлуатації котла рекомендовано під’єднання і правильне закріплення термічного вимикача вентилятора

2

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

Декларація відповідності

 - 07

у зв'язку з Директивою 2004/108/EC і Директивою 2006/95/EC

ZPUE ELSTER Sp.J.

62-300 Вересня Obłaczkowo 150

заявляє на свою виключну відповідальність, що виріб

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

ЛЮКС EKO T

вироблений після 22 червня 2007 р.

до якого відноситься дана декларація, відповідає нижчезгада- ним директивам:

Директива низьковольтна 2006/95/EC

Директива електромагнітної сумісності 2004/108/EC

інормам:

-PN-EN 60730-1:2002+A1:2006+A12:2004+A13:2005+A14:2006

-EN 60730-1:2000+A1:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005

-PN-EN 60730-2-9:2006

-EN 60730-2-9:2002+A1:2003+A11:2003+A2::2005+A12:2004

-PN-EN 61000-3-2:2007

-EN 61000-3-2:2006

-PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006+IS1:2006

-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005

3

 

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

 

 

Список змісту

 

I. Панель управління.

Ошибка! Закладка не определена.

II. Користування печі, підбір параметрів.

6

1.

Розпалювання котла.

..........................................................

6

2.

Налаштування параметрів роботи.....................................

6

3.

Отримання додаткової інформації про роботу котла. ......

9

III. Принцип роботи регулятора.

9

1.

Робота подавача i вентилятора. ........................................

9

2.

Робота обігої помпи Ц.О. ..................................................

10

3.

Робота помпи, яка завантажує резервуар Т.В.К. ............

10

4.

Співпраця з кімнатним регялтором. .................................

12

IV. Сигнали тривоги і обслуговування помилок.

11

V. Підключення регулятора до котла Ц.О.

13

1.

Механічний монтаж . .........................................................

16

2.

Електромонтаж .................................................................

16

3.

Приклад смехи інстацяції..................................................

19

VI. Умови роботи.

 

17

VII. Листок гарантійних ремонтів.

19

Гарантійний листок

 

20

4

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

I.Панель управління.

Риса. 1. Вигляд панелі управління.

Регулятор підєднуємо до мережі вмикачем . На початку зявиться версія програмного забезпечення та відбудеться тестування пристроїв, після чого зявиться головний екран. У верхньому рядку ек- рану з лівого боку вказується поточна температура Т.В.К а з правого боку - поточний режим роботи. У нижньому рядку з лівого боку вказу- ється поточна температура води в котлі, а з правого - задана темпера- тура.

Індикатори показують відповідно:

роботу подавача

 роботу вентилятора  роботу циркуляційної помпи центрального опалення (Ц.О.).

 роботу помпи теплої води для користування (Т.В.К.), що по- дається.

Дія окремих кнопок:

введення в дію і затримка процесу спалювання

перехід до редагування параметрів або затвердження змін

отримання інформації про роботу котла або анулювання змін

збільшення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ або значення параметра

5

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

зменшення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ або значення параметра.

II.Використання печі, підбір параметрів.

1.Розпалювання котла.

a)Якщо регулятор знаходиться в режимі ГАСІННЯ натиснути кнопку

. Через 2 секунди загориться повідомлення ЗАВАНТАЖЕННЯ -

ОМИНИ. Якщо в цей час користувач натисне кнопку  регулятор омине завантаження палива (пункт b) і перейде відразу до розпалювання (пункт c). У протилежному випадку регулятор перейде до наступного пункту.

b)Регулятор перейде в режим ЗАВАНТАЖЕННЯ, вводячи в дію подавач

-загориться індикатор . Після насипання невеликої кількості

палива в реторті натиснути знову кнопку  - з'явиться напис ЧЕКАЙ, аж до повернення подавача до вихідної позиції

c)Регулятор перейде в режим РОЗПАЛЮВАННЯ, вводячи в дію

вентилятор - загориться індикатор . Розпалити зібране в

реторті паливо, регулюючи кількість повітря при розпалюванні

кнопками  i . . Почекати поки паливо на решітці буде рівномірно розпалене.

d)Натиснути знову кнопку  з метою переходу до режиму РОБОТИ.

2.Налаштування параметрів роботи.

Параметр [*] ТЕМПЕРАТУРА ЗАДАНА є доступним безпосеред-

ньо з пульта (п. I). З рівня головного екрану, кнопками  i  на- лаштовуємо задану температуру в котлі в діапазоні визначеної вироб- ником МІНІМАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ до 90 [˚C].

З метою переходу до перегляду або зміни залишкових парамет-

рів слід в головному екрані одноразово натиснути кнопку , після чого зявиться екран з номером параметра [1], назвою параметра [ПЕ- РЕРВА ПОДАЧІ РОБОТИ] і його значенням [100 s]. Блимаючий курсор

6

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

біля номера параметра означає, що ми можемо в цей момент вибира-

ти параметр для перегляду або зміни – кнопкою  вибираємо попе-

редній параметр, а кнопкою

наступний параметр.

Після обрання відповідного параметра з метою його зміни потрібно

знову натиснути кнопку . Курсор блиматиме поруч зі значенням параметра, що означає, що ми можемо в цей момент це значення змі-

нити. Значення параметра зменшуємо кнопкою , а ми збільшуємо

клавішею .

Щоб зберегти введені зміни потрібно натиснути кнопку , що спричинить записування змін і повернення до вибору параметра. Щоб

анулювати зміни потрібно натиснути кнопку  - відбудеться повер- нення до вибору параметра без збереження змін. Повернення з екрану вибору параметрів до головного екрану відбудеться після натиснення

кнопки .

Доступні є наступні параметри:

 

діапазон змін :

 

1. ПЕРЕРВА ПОДАЧІ РОБОТИ

10÷1000 [s]

Припустиме значення:

300 s

Параметр визначає час між поданнями в режимі РОБОТИ. Приймає рішення про кількість палива, що подається, в режимі РОБО- ТИ. Його слід обирати відповідно до виду подавача та потужності котла

початкові установки мають бути відповідні згідно з рекомендаціями виробника котла. Якщо в результаті спостереження користувач ствер-

7

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

джує, що жар пересувається у напрямі кінця решітки (ознака занадто великої кількості палива по відношенню до кількості повітря) ПЕРЕРВУ ПОДАЧІ потрібно збільшити. І навпаки, якщо жар пересувається до початку решітки, його усе менше і додатково починаються значні ко- ливання температури котла (ознаки занадто малої кількості палива по відношенню до кількості повітря) ПЕРЕРВУ ПОДАЧІ потрібно зменши- ти.

2. ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 10÷100 [%] припусти-

ме значення: 70 % Визначає кількість повітря, яке подається в топку. Потрібно на-

лаштувати таку ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, щоб в режимі РОБОТА палаюче паливо давало полум'я світло-жовтого кольору. Червоний ко- лір з димлячими кінцями свідчить про занадто малу кількість повітря, натомість яскраво білий – про занадто велику. Цей параметр потрібно коректувати кожного разу після зміни палива.

3. ЛІТНІЙ РЕЖИМ

вимкне-

ний/включений

 

припустиме значення:

вимкнений

Вмикає або вимикає ЛІТНІЙ режим роботи котла. У ЗИМОВОМУ режимі здійснюється робота з циркуляцією центрального опалення Ц.О.

атакож циркуляцією теплої води для користування Т.В.К. Перехід до ЛІТНЬОГО режиму спричиняє цілковите вимикання циркуляційної пом- пи центрального опалення і роботу тільки з циркуляцією теплої води для користування Т.В.К.

4. ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К.

25÷65 [°C]

припустиме значення:

50 °C

Цим параметром встановлюється задана температура резервуа- ра теплої води для користування Т.В.К. Після нагрівання резервуару Т.В.К. до цієї температури завантажуючи помпа Т.В.К. буде вимкнена (дивися пункт. III.3).

5. РОБОТА БЕЗ ПОДАВАЧА

вимкнено/включено

припустиме значення:

вимкнено

8

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

Параметр робить можливим включення аварійного режиму ро- боти з вимкненим подавачем і спалювання вручну засипаного палива на решітці.

3.Отримання додаткової інформації про роботу котла.

Зметою отримання доступу до додаткової інформації слід в головному

екрані натиснути кнопку  - перейдемо до інформаційних екранів.

Кнопкою  обираємо наступний екран, а кнопкою  попередній.

Натиснення кнопки  спричинить повернення до головного екрану. Доступна є наступна інформація:

I1. КОНТАКТИ ТЕРМОСТАТА.

Висвітлюється поточний стан контактів кімнатного (зімкнутий/ розімкнутий) термостата. Зімкнуті контакти позначають, що кімнатний термостат вимагав збільшення температури котла у звязку зі знижен- ням температури в контрольованому приміщенні.

I2. КОНТАКТИ ДАТЧИКА РУХУ.

Висвітлюється поточний стан контактів датчика руху подавача (зімкнутий / розімкнутий). Зімкнуті контакти означають, що подавач, після закінчення циклу роботи, правильно став у вихідну позицію.

I3. КОНТАКТИ ДАТЧИКА КОРЗИНИ.

Висвітлюється поточний стан контактів датчика температури ре- зервувара палива (зімкнутий / розімкнутий). Зімкнуті контакти означа- ють правильну температуру контейнера.

III.Принцип роботи регулятора.

Представлений нижче опис дії регулятора стосується тільки його нормальної роботи. Дія в надзвичайних і тривожних ситуаціях описана в п. IV.

1.Робота подавача і вентилятора.

Після закінчення розпалювання регулятор переходить до режи- му РОБОТИ, управляючи подавачем і вентилятором згідно з настроєни- ми користувачем: ПЕРЕРВ ПОДАЧІ в РОБОТІ і ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕНТИ-

ЛЯТОРА.

9

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

Якщо температура води в котлі перевищить ЗАДАНУ ТЕМПЕРА- ТУРУ на 1˚C регулятор переходить в стан ПІДТРИМКИ. Повернення до РОБОТИ відбувається, коли температура води в котлі впаде нижче ЗА-

ДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

Встані ПІДТРИМКИ подавач подає паливо в довгих проміжках часу визначених параметром інсталятора ПЕРЕРВА ПОДАЧІ ПІДТРИМКИ. Вентилятор нормально вимкнена але реалізовуються короткі продувки вентилятора згідно з параметрами, визначеними інсталятором: ЧАС ПРОДУВКИ, ЧАС ПЕРЕРВИ ПРОДУВКИ і ПОТУЖНІСТЬ ПРОДУВКИ.

2.Робота обігової помпи Ц.О.

Обігова помпа включається після досягнення відповідної темпе- ратури води в котлі. Температура включення помпи Ц.О. визначається на рівні 2°C нижче дозволеної МІНІМАЛЬНОЇ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ а температура виключення цієї помпи визначається на рівні 7°C нижче

МІНІМАЛЬНОЇ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

3.Робота помпи, яка завантажує резервуар Т.В.К.

Температура, задана для Т.В.К. налаштовується параметром [5]. Якщо ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА для котла нижча від ЗАДАНОЇ ТЕ-

МПЕРАТУРИ Т.В.К. то температурою, заданою для Т.В.К. є ЗАДАНА ТЕМ- ПЕРАТУРА котла.

Залежно від конфігурації регулятора, з під'єднаним датчиком Т.В.К., помпа може працювати у два способи:

10

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

a)Без активного пріоритету Т.В.К.

Впроцесі роботи котла, необхідною умовою для включення цієї

помпи є досягнення котлом температури поверхні на рівні що найвище на 2°C нижчим від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

Помпа залишається включеною, до часу досягнення, налашто-

ваної параметром [5] ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К. необхідної температури води в резервуарі. Після досягнення цієї температури помпа працює ще 5 хвилин після чого вимикається. Помпа включиться знову, якщо температура води в резервуарі впаде на значення параметра [10] HISTEREZA Т.В.У. нижче заданої.

b) Якщо підключений датчик Т.В.К. при активному пріоритеті

Т.В.К.

Впроцесі роботі помпи, що завантажує резервуар фактична ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА є принаймні на 10°C вища від заданої ТЕМПЕ- РАТУРИ Т.В.К. Після вимикання завантажувальної помпи, ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА повертається до рівня, налаштованого користувачем. На час завантаження резервуара обігова помпа Ц.О. вимикається. Якщо температура води на поверхні впаде нижче температури води в резервуарі Т.В.К., вимикаються всі помпи з метою швидшого підігріву води в котлі.

Завантажувальна помпа включена до часу досягнення необхід- ної температури води в резервуарі налаштованої параметром [5] ТЕМ-

ПЕРАТУРА Т.В.К. Після досягнення цієї температури помпа працює ще 5 хвилин після чого вимикається і включається знову, якщо темпера- тура води в резервуарі впаде на значення параметра [10] ГИСТЕРЕЗИС Т.В.К. нижче заданої.

Увага!!! В аварійній ситуації, коли пошкоджено датчик Т.В.К., до часу заміни датчика можливою є робота помпи, яка завантажує резервуар.

Утакому випадку помпа включається з моменту, коли темпера- тура поверхні досягне нижчу з двох температур: ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУ- РИ І ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К., а відключиться за 3°C нижче цього порогу.

Потрібно однак мати на увазі, що резервуар Т.В.К. підігрівати- меться до температури котла і на робочий час аварійної відповідно обмежити ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ котла, щоб запобігти можливості опіку.

11

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

4.Співпраця з кімнатним регулятором.

Активізація КІМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА здійснюється інсталято-

ром.

Регулятор управляє обіговою помпою центрального опалення, вмикаючи і вимикаючи її, згідно з сигналами, які передаються через кімнатний термостат. Якщо кімнатний термостат матиме через трива- лий час розімкнуті стики, з метою розмішування води в опалювальному обігу, помпа вмикатиметься періодично згідно з налаштуваннями па- раметрів [14] і [15] інсталятором.

IV. Стани тривоги і обслуговування помилок.

Залежно від вказівок і стану датчиків регулятор може сигналізу- вати про дії, відмінні від нормального стану роботи, заявляючи притому можливі повідомлення на дисплеї з номером помилки і інформуючи звуковим сигналом.

a)Переохолодження котла - температура поверхні нижче 6°C.

Якщо вказівки датчика температури поверхні впадуть нижче 6°C,

то будуть включені всі помпи. Вимушений обіг води в системі зробить неможливим її замерзання. Вентилятор працює згідно з режимом ро- боти.

b)Перегрів котла - температура поверхні вище 92°C.

На екрані вказується повідомлення помилки ПЕРЕГРІВ ВОДИ і генерується переривчастий звуковий сигнал. Вентилятор вимкнений, а всі помпи включені з метою охолодження котла.

c)Перегрів котла - температура на виході вище 95°C.

Якщо температура води в котлі і на виході котла підвищується далі, не дивлячись на заявлену тривогу ПЕРЕГРІВ ВОДИ, або з приводу пошкодження регулятора або програмної помилки, вентилятор продо- вжує працювати, змонтований на виході котла термічний датчик відсі- кає подачу струму до вентилятора.

d)Гасіння печі напр. з приводу відсутності палива.

Регулятор контролює присутність жару в топці виміряючи зміну температури поверхні. Якщо температура поверхні впаде на 10°C від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ. i nie виросте через встановлений виробником ЧАС ГАСІННЯ, регулятор самостійно перейде в режим ГАСІННЯ, виклю- чаюч вентилятор. Можливість автоматичного ГАСІННЯ буде заблокова- на на 2 години з моменту розпалювання.

12

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

e)Пошкодження датчика поверхні.

На екрані вказується повідомлення ПОМИЛКА ДАТЧИКА КОТЛА

ігенерується безперервний звуковий сигнал. Вентилятор вимкнений, всі помпи включені.

f)Пошкодження датчика Т.В.К.

На екрані вказується повідомлення ПОМИЛКА ДАТЧИКА Т.В.К.

ігенерується безперервний звуковий сигнал. Вентилятор працює нор- мально і помпи працюють так, як в режимі без датчика Т.В.К.

g)Займання палива в резервуарі.

Змонтований на контейнері датчик контролює його температу- ру, заявляючи тривогу АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ в разі займання палива в резервуарі або пошкодження датчика. Оголошення тривоги спричинить перехід регулятора до режиму ГАСІННЯ і безперервну подачу палива через період, визначений параметром виробника КІЛЬКІСТЬ АВАРІЙНИХ ЦИКЛІВ ВИСУВАННЯ.

h)Блоковування або пошкодження подавача.

Змонтований на подавачі датчик контролює роботу подавача,

повідомляючи про тривогу ПОМИЛКА ДАТЧИКА ПОДАВАЧА в разі пош- кодження подавача або пошкодження датчика. Оголошення тривоги спричиняє перехід регулятора в режим ГАСІННЯ і унеможливлює роботу регулятора (працює тільки помпа Ц.О.) до часу усунення неполадки

Співставлення помилок, про які сигналізує регулятор

 

 

Повідомлення на

Си-

Причина

Поведінка користува-

 

 

 

дисплеї

гнал

ча

 

 

 

 

 

 

1

 

без

пошкоджений

Замінити датчик тем-

 

 

 

ПОМИЛКА ДАТЧИ-

пе-

датчик темпера-

ператури

 

 

 

ре-

тури котла

 

 

 

 

КА КОТЛА

 

 

 

 

рвн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

 

2

 

без

пожежа в кон-

перевірити датчик,

 

 

 

АВАРІЙНИЙ РЕ-

пе-

тейнері вугілля

розпалити знову ко-

 

 

 

ре-

або пошкодже-

тел

 

 

 

ЖИМ

 

 

 

рвн

ний датчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

 

3

ПОМИЛКА ДАТЧИ-

без

Займання пода-

перевірити механізм

 

 

КА ПОДАВАЧА

пе-

вача або пошко-

подавача або заміни-

 

 

 

ре-

джений датчик

ти датчик

 

 

 

рвн

подавача

 

 

 

 

ий

 

 

 

4

ПОМИЛКА ДАТЧИ-

без

пошкоджений

Замінити датчик Т.В.К.

 

 

КА Т.В.К.

пе-

датчик Т.В.К.

 

 

 

 

ре-

 

 

 

 

 

рвн

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

5

 

пе-

температура во-

спостерігати за тем-

 

 

 

ре-

ди на поверхні

пературою поверхні,

 

 

ПЕРЕГРІВ ВОДИ

ри-

перевищила 92°C

перевірити чи венти-

 

 

 

ви-

 

лятор вимкнувся

 

 

 

стий

 

 

 

6

 

без

помилка пам'яті

звязатися з сервісом

 

 

 

пе-

регулятора

 

 

 

ПОМИЛКА ПАМ'ЯТІ

ре-

 

 

 

 

 

рвн

 

 

 

 

 

ий

 

 

 

7

Відсутність реакції

від-

Зависла мікроп-

вимкнути і знову вві-

 

 

на дії користувача

сут-

роцесорна сис-

мкнути регулятор

 

 

або помилки на

ніст

тема у звязку з

 

 

 

екрані

ь

проблемами

 

 

8

Вентилятор або

від-

пошкоджена сис-

звязатися з сервісом

 

 

помпа не вимика-

сут-

тема управління

 

 

 

ються

ніст

помпи або венти-

 

 

 

 

ь

лятора

 

 

9

Регулятор не пра-

від-

Перегорів запо-

Замінити запобіжник

 

 

цює

сут-

біжник

під кришкою

 

 

 

ніст

 

 

 

 

 

ь

 

 

Якщо користувач втратив контроль над процесом спалювання з огляду на вибір невідповідних параметрів, то потрібно вимкнути регу-

лятор вимикачем  і знову його включити тримаючи водночас нати-

снутою кнопку  аж до появи на дисплеї напису "НАЛАШТУВАННЯ

14

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

ВИРОБНИКА". Таким чином будуть повернені заводські налаштування виробника пристосовані до вимог виробника котла.

Увага! Якщо після виконанню вищезазначеної дії регулятор не повернеться до нормальної роботи, потрібно поспілкуватися з виробником під номером тел. 61 437 76 90.

V. Підключення регулятора до котла Ц.О.

Увага! Інсталяцію повинна здійснювати особа, яка має відпо- відні повноваження, при вийнятому штепселі з гнізда електромережі!

Зуваги на електромагнітні порушення (які можуть мати вплив на ро- боту укладу) енергетичної мережі, а також на безпеку роботи в про- цесі обслуговування, слід під'єднати регулятор до мережі нульовим дротом. Слід правильно заземлити помпи, вентилятор і подавач! Мо- жлива заміна кабеля живлення має здійснюватись тільки в спеціалі- зованому сервісі!

15

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

1.Механічний монтаж.

Регулятор може працювати в двох версіях:

a)Горизонтальній:

Монтаж здійснюється через надівання регулятора на шину DIN і

додаткове кріплення двома гвинтами, що проходять через задні ніжки під приєднувальною кришкою

b)Вертикальній:

Уцій версії потрібно проконсультуватись з виробником контро- лера. У вертикальній версії можна використати додатковий гвинт і отвір

внижній частині корпусу для підвішування регулятора на бічній стіні котла.

Увага! Пристрій повністю розбирається. Демонтаж полягає в зніманні кришки в задній частині корпусу, вийманні з'єднань і каналів на дротах з нижньої частини корпусу та залишенні на котлі приєдну- вальної кришки зі спареними нульовими дротами.

2.Електричний монтаж.

Під'єднати дроти, які живлять виконавчі елементи, а також дат- чики (Рис. 2) згідно наступної процедури:

a)Помпи, повітродувка і подавач:

жилу зелено-жовтого кольору (захисний нуль) під'єднати у ко- робці до нульового болта, позначеного символом PE, розміщеної знизу кришки

жили голубого і коричневого кольору (N і Br) під'єднати до за- тискної планки

з другого боку ці дроти під’єднати з відповідними затискачами

вз’єднувальних коробках цих пристроїв;

b)термовимикач повітродувки:

жили голубого і коричневого (N і Br) кольору під'єднати до за- тискної планки

з другого боку датчик за допомогою затискної пов’язки закрі- пити на трубі живлення біля виходу з печі;

Увага! В разі відсутності цього вимикача повітродувку потрібно під’єднати до затискача N термовимикача і Br повітродувки.

c)Датчик температури корпусу:

жили голубого і коричневого (N і Br) кольору під'єднати до за- тискної планки

16

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

вкласти його до отвору в корпусі котла, попередньо наповне- ного маслом;

d)Датчик температури контейнера Т.В.К.:

жили голубою і коричневого кольору (N і Br) під'єднати до затискної планки

вкласти його до відповідного отвору у резервуарі Т.В.К.;

e)Датчик температури корзини

жили голубою і коричневого кольору (N і Br) під'єднати до затискної планки

Встановити датчик на резервуарі палива;

f)Датчик руху подавача :

жили білого, кориченого, зеленого і чорного (Bi, Br, Z, Cz) під'єднати до затискної планки,

перевірити кріплення магніта і датчика на подавачі

g)Дріт кімнатного термостата:

Увага! До приєднання рекомендовано застосування дроту у формі телефонної спіралі, черговість приєднання (1,2) не істотна.

термостат потрібно встановити на внутрішній стіні, близько 1,5

мнад підлогою на місці, що не потрапляє під випадкову циркуляцію повітря, подалі від обігрівальних елементів;

жили зєднувального дроту (1 і 2) під'єднати до затискної пла- нки під зєднувальною кришкою регулятора;

з іншого боку ці дроти приєднати до кімнатного регулятора.

якщо під'єднаний модуль для бездротового звязку з кімнатним ре- гулятором ROOMSTER, вихід, позначений як AUX +5V, потрібно під'є- днати до входу живлення цього модуля

 

Кімн. терм.

Датчик корп.

Датчик Т.В.С Датчик руху подавача Подавач

Помпа Т.В.С

 

Повітродувка Помпа цирк. Ц.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кімнатна

Датчик

 

AUX

Датчик ТВК

NC

Датчик

 

Датчик

 

панель

корпуса

 

 

N Br

 

руху пода-

 

ковша

2 1

N Br

 

+5V

 

 

вача

 

N Br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

N Br
Риса. 2. Вигляд затискної планки.
18

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

Cz Br Bi Zl

Подавач

N Br

Помпа, яка

N Вентилятор Br

Циркуляційна

230 V

завантажує

 

 

помпа Ц.О.

 

Викл.

Вентилятор

 

ВК

 

 

Терм.

 

 

 

N Br

 

N Br

N Br

 

N Br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Система Ц.О. з резервуаром теплої води

Компенсаційна посудина

 

Радіатори

 

 

 

Вихід ТВК

REG – регулятор

SP – двигун подавача WP - повітродувка

KF – температурний датчик кор- пуса

OF – термовимикач

HF – датчик резервуара Т.В.К.

PF – датчик температури подавача СР – датчик подавача

P – циркуляційна помпа

PН – помпа завантажувальна F – фільтр

Z – запірний клапан ZS – спускний клапан

W – водопровідний патрубок

.інсталяції схема Зразкова .3

DOZOWNIKIEM Z .О.Ц KOTŁA TEMPERATURY REGULATOR –T EKO LUKSUS

LUKSUS EKO T– REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О. Z DOZOWNIKIEM

VI. Умови роботи.

Температура оточення

0 - 40 C

 

 

 

Напруга

230 V, 50

 

 

Hz

Споживання потужності регулятором

4 W

 

 

 

Номінальна потужність під'єднаних пристроїв

360 VA

 

 

 

Навантаження на виходи:

 

 

 

 

 

Циркуляційна помпа Ц.О.

100 VA

 

 

 

 

Помпа, що завантажує резервуар Т.В.К.

100 VA

 

 

 

 

Вентилятор

160 VA

 

 

 

 

Подавач

200 VA

 

 

 

Ступінь захисту

IP 30

 

 

 

Даний пристрій має позначення згідно із Законом від 29.07.2005 р. про відпрацьоване електроустаткування - Dz.U. Nr 180 poz. 1495.

Правильна утилізація даного пристрою обмежує ризик негати- вного впливу виробу на навколишнє середовище і здоров'я людей, які могли б виникнути у випадку невідповідної утилізації при-

строю.

Символ  на продукті або на документах, що до нього дода- ються, означає, що даний продукт не класифікується як сміття для до- машнього господарства.

Пристрій, з метою його утилізації, потрібно здати у відповідному пункті утилізації відходів з метою переробки електричних і електронних компонентів. Пристрій належить утилізувати відповідно з місцевими положеннями, що стосуються утилізації відходів.

Додаткова інформація на тему утилізації і переробки пристрою можна отримати в місцевій установі міста, в міському підприємстві ути- лізації відходів або в магазині, в якому виріб був придбаний.