Інструкція - РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

ВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР

ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ І МОНТАЖУ

За допомогою змішуючих кранів,регулятор може обслуговува- ти два незалежних водяні контури.

Регулятор може підтримувати температуру в приміщенні у три різні способи:

Ручний-на підставі установленої температури в системі опалення,

Кімнатний-на підставі показників кімнатного термостату

ROOMSTER,або інших,

Погодний- на підставі датчика погоди.

Виготовлено:

травень 2017

 

 

 

 

Версія програми

1.1

 

 

 

 

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

 

ЗМІСТ

 

I. Обслуговування регулятора. ..........................................................

3

1.

Запуск регулятора . ...........................................................................

3

2.

Установка параметрів змішуючих кранів........................................

4

3.

Конфігурація-параметри користувача.............................................

6

4.

Співпраця з кімнатним термостатом...............................................

7

II. Правила по управлінню кранами..................................................

7

1.

Загальна зауваження........................................................................

7

2.

Загальний спосіб регулювання. .......................................................

7

3.

Правила регулювання кранами в режимі-тепла підлога. .............

8

4.

Правили регулювання кранів в режимі-батарея............................

8

5.

правила регулювання кранів в режимі-повернення води............

8

III. Підключення регулятора. .............................................................

8

1.

Механічний монтаж..........................................................................

8

2.

Електричний монтаж ........................................................................

9

IV.Умови праці регулятора . ............................................................

10

V. Гарантійний талон ремонту.........................................................

11

Гарантійна карта..............................................................................

12

2

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

I.Обслуговування регулятора.

1. Запуск регулятора.

Включаємо регулятор клавішею . На дисплеї висвітиться версія програми,одночасно тестуючи справність всіх датчиків. Після закінчення тесту- вання засвітиться головний екран.

Екран поділений на дві логічні частини,відповідно верхня ,це перший кран .Показник температури у верхньому лівому кутку зазначений Ta” :

відкривання, закривання, крану. У нижньому рядку висвітлюється задана температура,зазначена„Tz”,:

- у випадку активації функції робота з кімнатним термостатом,висвітиться ікон- ка  а на місці заданої температури висвітиться напис „POKOJ”.

 випадку співпраці з датчиком погоди висвітиться іконка  і буде показува- ти температуру задану для приміщення.

Функції клавіш::

 - перехід до меню змін параметрів,

 - отримання додаткової інформації про температуру в водяних цик- лах,або анулювання змін параметрів,

 - збільшення параметру,

 -зменшення параметру

Після першого запуску регулятора, або після кожного повернення до фабри- чних налаштувань(дивись розділp III), з поглядів безпеки два модулі будуть у

3

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

режимі-тепла підлога і як трьохходові змішуючи крани. Для правильної ро- боти регулятора,користувач сам повинен виставити всі йому потрібні пара- метри.

2.Встановлення параметрів змішуючих кранів.

Для зміни або огляду параметрів,належить будучи в головному екрані

натиснути один раз клавішу , з’явиться меню вибору крану:

Клавішами  i  належить вибрати потрібний вам модуль кра-

ну,(при вибраному крані буде мигати курсор ) підтвердити клавішею .

Натискання клавіші  поверне вас до головного екрану.

Після вибору потрібного вам модуля висвітиться [1], o [TEMP. ZADANA OBWODU] i його стануj [40,0°C]. Мигаючий курсор біля номеру параметру

означає включені підглядування параметру а за допомогою клавіш i можемо вибирати наступний або попередній параметр.

Натискання клавіші споводує перехід до можливості зміни збільшення або зменшення даного параметру,при цьому курсор буде мигати біля показника.

Клавішами  i  змінюємо показник параметру. Після встанов-

лення потрібних вам показників,підтвердити-клавіша  скасувати клавіша

. Ви повернетеся до параметру підглядування.

4

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

Для користувача доступні наступні параметри:

[1]ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА:ВОДЯНОЇ СОРОЧКИ / КІМНАТНА / MАКСИМАЛЬНА

–в залежності від актуального способу регуляції :

-TZ OBOWODU(ЦИКЛУ), активна в режимі ручної регуляції,встановлює задану температуру для даного водяного контуру(Водяної сорочки) ;

-TZ DOMOWA(КІМНАТНА) активна в режимі співпраці з датчиком пого- ди,встановлює бажану температуру в приміщенні. Актуальна температура для крану розраховується автоматично на підставі заданої температури для кімна- ти ;

-TZ MAKSYMALNA(МАКСИМАЛЬНА), активний в режимі співпраці з кімнатним термостатом,визначає максимальну температуру води для даної водяної соро- чки опалення.

Під час роботи в режимі «тепла підлога» максимальна температура води яку може автоматично вирахувати регулятор обмежується до 40°C.

[2] TEMPERATURA ZADANA POWROTU(ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА ПОВОРОТУ ) 

встановлює мінімальну температуру яка повертається по водяному циклі во- ди,якщо температура стала нижче заданої,кран сам встановиться у потрібне положення для досягнення максимально приближених до встановлених пара- метрів.

Параметр доступний тільки в співпраці з чотирьохходовим краном,або з трьох-ходовим,коли він інстальований в контурі як підмішуючий на повер- ненні.

[3]KALIBRACJA POGODÓWKI (КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ПОГОДИ) – під час роботи в режимі з датчиком погоди,на дисплеї встановлюємо актуальну тем- пературу в приміщенні. На підставі цих показників і показників датчика погоди, регулятор сам автоматично вирахує потрібну температуру для змішую чого крану. Калібрування треба виконувати кілька раз на добу з перервою мінімум дві години. Найкраще це робити при низьких зовнішніх температурах.

Якщо не підключений датчик погоди,то встановлення даного парамет- ру немає сенсу,або кран працює на підмішуванні повернення води..

[4]TRYB LATO(РЕЖИМ ЛІТО) – дає можливість закрити кран,і виключати цир- куляційну помпу при роботі котла у літку.

Кран I. Має додаткові функції для охорони котла. Якщо регулятор отримав сигнал з датчика температури котла про перегрів ,а кран не обслуговує теплу підлогу,то кран відкриється і включиться циркуляційна помпа для охоло- дження води в котлі. На екрані появиться напис - „AWARYJNE OTWIERANIE ZAWORU”(АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КРАНУ).

[5]WYBÓR JĘZYKA(ВИБІР МОВИ) – дає можливість вибрати потрібну вам мову для зручного користування регулятором.

5

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

3.Konfiguracja – parametry instalatora.(КОНФІГУРАЦІЯ-параметри користувача)

Кожен регулятор перед початком роботи повинен бути правильно налаштований. Для цього існує Режим користувача з додатковими параметра- ми TRYB INSTALATORA. Щоб увійти в цей режим,треба виключити регуля-

тор,натиснути клавішу  і одночасно включити регулятор,до моменту появ- лення не екрані напису„TRYB INSTALATORA”(МЕНЮ КОРИСТУВАЧА). Окрім ста- ндартних налаштувань,будуть доступні наступні параметри:

[6]TRYB PRACY(РЕЖИМ РОБОТИ) – залежно від кранівw (1) чи (2) можна

вибрати наступні режими роботи змішуючих кранів:

∙ (1) i (2) WYŁĄCZONY(ВИКЛЮЧЕНИЙ) – кран і помпа не працюють.

∙ (1) i (2) 3-D PODŁOGOWY(ПІДЛОГОВИЙ) – змішуючий трьох-ходовий кран,за інстальований для регуляції теплої підлоги,обмежує температуру датчика до 40°C.

(1) i (2) 3-D GRZEJNIKOWY(РАДІАТОРИ) – ЗАІНСТАЛЬОВАНИЙ ТРЬОХХО-

ДОВИЙ КРАН В СИСТЕМУ ОПАЛЕННЯ- РАДІАТОРИ,МОЖНА УСТАНОВИТИ МАКСИМАЛЬНУ ТЕМПЕРАТУРУ 80°C.

(1) 3-D NA POWROCIE(НА ПОВЕРНЕННІ) – трьохходовий кран,встановлений в контурі на підмішування при поверненні води,має задачу утримувати мінімальну температуру повороту.

(1) 4-D PODŁOGOWY (ПІДЛОГОВИЙ) – чотирьохходовий кран,за інстальо- ваний до теплої підлоги,який утримуючи одночасно мінімальну потрібну температуру повернення води,зобов’язує обмеження температури до

40°C.

(1) 4-D GRZEJNIKOWY (РАДІАТОРНИЙ) – чотирьохходовий кран,який об- слуговує радіатори опалення або цілий вузол,одночасно підтримуючий мінімальну потрібну температуру повернення води, максимально мож- ливе встановлення параметру виносить 80°C.

[7]CZUJNIK POGODOWY(ДАТЧИК ПОГОДИ) – включає або виключає режим регулювання погоди. Підключення датчика погоди до регулятора не включає його автоматичне регулювання погоди.

[8]ZAKRES REGULACJI (ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ) – визначає діапазон темпе- ратур не залежно від заданої температури (TEMPERATURĄ ZADANĄ),при цьому регулятор буде сам автоматично добирати температуру відкриття крану. Ниж- че( ZAKRESU REGULACJI)діапазону регулювання кран максимально відкри- тий,вище діапазону-закритий. Налаштування по замовчуванню 25°C, стандар- тне для багатьох інсталяцій з ручним налаштуванням або з датчиком погоди. При режимі співпраця з кімнатним термостатом,ця цифра може бути зменше-

на до 10°C.

6

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

[9]CZAS PEŁNEGO PRZEBIEGU(ЧАС ПОВНОГО ОБЕРТУ) – це час,потрібний для переключення крану з позиції повністю закритого до повністю відкритого.Цей час заявляють виробники змішуючих кранів як стандартний для їхнього виробу. На підставі цих показників відбувається регулювання закриття чи відкриття крану .Встановлення в параметрах більшого часу ніж фабричний виробни- ка,сповідує різкі скачки і нестабільну регуляцію Якщо вписати менший час,ніж фабричний,уповільнить час реакції крану на зміни температури води.

4.Współpraca sterownika z zadajnikiem pokojowym.(СПІВПРАЦЯ З КІМНАТНИМ ТЕРМОСТАТОМ)

Два модулі обслуговування змішуючих кранів які вбудовані в регуля- тор,за винятком крану налаштованого до роботи 3-D NA POWROCIE(НА ПОВЕ- РНЕННІ), можуть співпрацювати з незалежними кімнатними термостатами ROOMSTER. В такому випадку температура води яка підживлює систему опа- лення буде добрана автоматично,на підставі актуальних показників темпера- тури в приміщенні і бажаної .Користувач може тільки обмежити максимальну температуру підживлення системи опалення.

З’єднання з кімнатним термостатом-автоматичне,після кожного вклю- чення регулятора. Інформація про з’єднання з кімнатним термостатом з’явиться на екрані, одночасно висвітиться іконка будинок і напис POKOJ.

II.Zasady sterowania zaworami.(Правила управління крана-

ми)

1.Uwagi ogólne.(Загальні зауваження)

Кожен змішуючий трьохходовий кран,має два рівноправних входи,і один вихід. Кожен виріб,представлений сьогодні на ринку може мати з різних сторін входи і виходи,для того просимо вас звернути увагу при встановленні, згідно до документів представлених виробником кранів.

Змішуючий кран,з погляду на його характеристики,ніколи не буває ціл- ком закритий або відкритий. тому що закривання одного входу автоматично відкриває інший. Вживання терміну «відкриття крану» і «закриття крану» на- лежить розуміти як таке, що це збільшення або зменшення температури на виході з крану.

2.Ogólny sposób sterowania.(Загальний спосіб регулювання)

Модуль,поступово, повільно відкриває кран до моменту отримання потрібної температури води.Одноразовий рух крану залежить від параметру CZAS RUCHU,а перерва між окремими рухами,модуль встановлює сам на підс- таві підрахунків регулятор з PID.після досягнення бажаної температу- ри,відкривання крану зупиниться. Якщо температура в системі опалення пере- вищить задану,кран повільно буде закриватись.В літньому режимі крани які управлять теплою підлогою і радіаторами будуть закриті.

Під час регулювання чотирьохходовим краном,пріоритетом є утриму- вання заданої мінімальної температури на поверненні води в системі. Тільки

7

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

після досягнення температури,регулятор дозволяє відкриття крану і регулю- вання температури на виході.

Помпи циркуляційні працюють постійно,якщо тільки даний кран не ви- ключений(WYLACZONY),а виключаються в літньому режимі.

3.Правила регулювання кранами в режимі-Тепла підлога.

Уцьому режимі управління здійснюється в якості(зміни температури теплоносія)адаптовані до вимог підігріву підлоги.

Задане значення температури контуру завжди знаходиться в діапазоні від 20°C до 40°C. Перегрів 45°C викликає безперервне закриття клапана і

результати, вище ніж 50°С сповіщення про тривогу „PRZEGRZANIA CZUJNIKA ZAWORU”.

4.Правила регулювання кранів в режимі - Радіатори.

Уцьому режимі управління здійснюється якості(зміни температури

теплоносія)адаптовані до вимог опалення радіаторами Задане значення тем- ператури значення температури контура знаходиться в діапазоні від 20°C дo 80°C. Перегрів системи 85°C сповіщення про тривогу „PRZEGRZANIA CZUJNIKA

ZASILANIA”.

5.Правила регулювання крану в режимі на повернення.

Уцьому режимі управління здійснюється виключно для підмішування

води у контурі при поверненні. Ціль-утримання температури води

в котлі на

мінімальному рівні встановленим користувачем. Температура води

в контурі

буде завжди майже рівна з температурою котла,при цьому змінюється її над- ходження за допомогою зменшення або цілковитого закриття крану,до моме- нту досягнення котлом мінімально встановленої температури.Регуляція темпе- ратури в приміщенні відбувається в інший спосіб,наприклад на підставі термо- статичних або трьохходових кранів.

Температура водяних контурів не контролюється..Перевищення біль- ше ніж 95°C на датчику повороту,сигналізує тривогу „PRZEGRZANIA CZUJNIKA POWROTU”.

Вцьому режимі дуже важливо є, аби не допустити температуру ро-

боти котла нижчу ніж задана температура на поверненні. Необхідний надлишок робочої температури котла хв. 5°C.

III.Підключення регулятора.

Увага!Встановленням регулятора повинна займатися компетентна людина. Особливу увагу треба приділити підключенні циркуляційних помп. Не правильне підключення може призвести до поломки пристрою або не коректної його роботи. Обов’язковою вимогою виробника є заземлення в розетках для правильної роботи пристрою. Самовільна заміна кабеля напру- ги на пристрої припиняє гарантійне обслуговування.

1.механічний монтаж.

Регулятор можна встановлювати у двох положеннях:

8

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

Горизонтальне:

Встановлення регулятора виконується на горизонтальній поверхні за

допомогою планки,яка знаходиться у комплектації регулятора.

Вертикальне:

Впогодженні з виробником,можна замовити вертикальну версію, для цього при складанні регулятора,повертається екран на 180° для зручності ко- ристування.

Увага! Пристрій можна відключити повністю від кабелів за допомо- гою з’єднань, які знаходяться під задньою кришкою даного виробу.

2.Монтаж електричний .

Підключити всі дроти згідно нижче вказаних рекомендацій:

a)Помпа:

трьохжильний кабель довжиною мінімум 0,75 mm2.

Жили жовто-зеленого кольору (заземлення)підключити до помпи зазна-

ченим  ,

Жили синю та коричневу (Br) підключити до регулятора де написано

POMPA ZAWORU,

b)привод крануSiłowniki zaworów:

трьохжильний кабель довжиною мінімум 0,75 mm2.

Жили які управляють напрямком оборотів підключити Otw Zam, жилу спільну підключити до з написом SIŁOWNIK,

У випадку неправильного напрямку повороту крану,поміняти дроти міс-

цями (напр. відкриває,а на екрані показує закриття )

c)Датчики температури кранів :

Датчиком не комплектується, коли кран 1 використовується в режимі 3-D на поверненні

Жили синя і коричнева (Br) підключити до роз’єму відповідного кра- ну,підписаного як, CZUJNIK ZAWORU,

Датчик закріпити за помпою даного контуру;

d)Датчик повороту:

Датчик монтуємо тільки для роботи крану 1 в режимах роботи 4-D або режим 3-D( NA POWROCIE) на поверненні

Жили синю та коричневу (Br) підключити до з’єднувальної рамки під-

писаної як CZUJNIK POWROTU,

Датчик закріпити як найближче, на трубі де вода повертається до кот- ла(на поверненні) ;

e)Датчик температури котла:

Жили синя та коричнева(Br) закріпити на з’єднувальній рамці під на-

писом CZUJNIK KOTŁA,

9

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІШУЮЧИХ КРАНІВ

Датчик закріпити на трубі,яка виходить з котла,

Датчиктемператури можна заінсталювати безпосередньо на трубі. треба подбати про добрий термічний контакт між корпусами датчика і труби.

.Після цього заізолювати датчик мінеральною ватою або іншим ізоляцій- ним матеріалом, для мінімального впливу навколишнього середовища на показники датчика.

f)Кімнатний термостат :

На з’єднувальній рамці є напис P.POKOJOWY за допомогою двохжильно-

го кабелю підключити ROOMSTER.

.

Rys.1. Widok listew przyłączeniowych.

IV. Умови роботи.

Температура оточення

0 - 40 C

 

 

 

Напруга

230 V, 50 Hz

 

 

 

Споживна потужність

2 W

 

 

 

 

Навантаження на виходи:

 

 

 

 

 

 

 

Помпа контуру крану 1 i 2 (кожна)

100

VA

 

 

 

 

 

Привод крану 1 i 2 (kожен)

50

VA

 

 

 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ.

Утилізувати даний пристрій треба згідно чинного законо- давства країни,за для збереження навколишнього середо- вища і здоров’я людей.