KOMFORT EKO - АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР УПРАВЛІННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИМ КОТЛОМ

Комфорт Еко у нас на сайті

Інструкція по експлуатації та монтажу

„Komfort Eko” являється універсальним автоматичним регулятором для управління твердопаливними котлами на різних видах палива-деревина,вугілля,пелета,і.т.п.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

 

ЗМІСТ

 

I. Oбслуговування регулятора. ......................................................

3

1.

Панель управління. ................................................................

3

2.

Установка параметрів. ...........................................................

4

3.

Додаткові параметри.............................................................

5

II. Підбір параметрів, обслуговування котла...............................

5

1.

Підбір параметрів..................................................................

5

2.

РОЗПАЛЮВАННЯ КОТЛА. .......................................................

6

3.

Додавання палива,підглядання горіння. .............................

7

III. Принцип роботи регулятора. ...................................................

7

1.

Робота вентилятора. ..............................................................

7

2.

Робота циркуляційної помпи Ц.О. .......................................

7

3.

Співпраця з кімнатним термостатом....................................

7

IV. Сигнали тревоги і виправлення помилок . .............................

8

V. Підключення регулятора до котла Ц.О. ................................

10

VI. Заводські налаштування ........................................................

12

VII. Умови експлуатації. ...............................................................

13

IX. Декларація відповідності. ......................................................

14

X. Карта гарантійних ремонтів ....................................................

15


2

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

I.Oбслуговування регулятора.

1. Панель управління.

Мал. 1. Вид панелі управління.

Регулятор вмикається тумблером.При включенні вмикаться

вентилятор та циркуляційна помпа на 1 секунду. Після цього регулятор замірює температуру води в Ц.О повільно набирає оберти вентилятор.Крапка у нижньому кутку біля цифр на дисплеї сигналізує про включеня функції роботи з кімнатним термостатом .

Контрольні лампочки показувають відповідно:

 - режим РОБОТИ (мигаюча - РОЗПАЛЮВАННЯ, просто світиться - РОБОТА, виключена - ТУШІННЯ),

- робота вентилятора,

-работа циркуляційної помпи Функції клавіш:

- запуск і зупинка процесса регуляції (II),

-перехід в налаштування (I 2),

-збільшення та зменшення параметрів

3

діапазон змін мін÷90 [°C] 30÷65 [°C]
1÷10 [x10%] 1÷10 [x10%] 0÷30 [с]
0÷10 [°C] 1÷20 [хв] 1÷99 [x10 хв] 1/2 0/1/2

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

Пряме натискання клавіші  відображає інформіцію з кімнатного термостата:

a)- - (два прочерки) означає, що термостат відключений (па- раметр 3 );

b)o f означає, що контакти термостата розімкнуті або темпе- ратура в приміщунні вище заданої;

c)o n означає, що контакты термостата замкнуті або темпера-

тура в приміщенні нище заданої;

Якщо підключений кімнатний термостат ROMSTER,він буде відображати температуру стану котла.

2.Установка параметрів.

Для переключення параметрів треба натиснути клавішу . Засвітиться жовтий світлодіод першого параметру,це означає про

можливість зміни параметрів клавішами  и , написаними жов- тими літерами. Щоб зафіксувати встановлені парметри треба знову

натиснути клавішу . Засвітиться червоний світлодіод першого параметру написанного червоними літерами,з можливістю зміни цьо- го параметру. Проходження всіх параметрів поверне регулятор в ре- жим робота.

Доступні параметри користувача -

1.[ж] ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА

1.[ч] ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О. 2.[ж] КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ 2.[ч] КІЛКІСТЬ ПОВІРЯ В ПРОДУВАХ 3.[ж] ЧАС ПРОДУВУ 3.[ч] ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ 4.[ж] ПЕРЕРВА ПРОДУВУ 4.[ч] ЧАС ТУШІННЯ 5.[ж] ВИБІР ВЕНТИЛЯТОРА

5.[ч] КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ

4

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

3.Додаткові параметри.

Щоб дістатись до додаткових параметрів,виключіть регулятор

,натисніть клавішу мінус  і одночасно утримуючи її включайте регу- лятор.Висвітиться напис „t .5.”.

Вам будуть доступні такі параметри:

1.Мінімальна задана температура

35÷65 [°C]

1.Гістерезис(різниця)між включенням і виключенням вентилятора

1÷10 [°C]

II.Підбір параметрів, обслуговування котла.

1. Підбір параметрів.

Параметр 1.[жовта] ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА- дає можливість встанов- лення бажаної температури котла.Мінімальна температура встановлюється виробником.

Параметр 1.[червона] ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О. Визначає з якої температури включиться помпа центрального опа- лення.Виключення помпи вібудеться на 5 градусів нижче заданної теператури включення.Виробником рекомендується встановлювати температуру включення помпи 45°C за для збереження температури води після того коли загас котел.

Увага! Як що ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О. буде встановлена вище ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, поріг включеня помпи бу- де встановленный автоматичнона рівні ЗАДАНОЇ ТЕМЕРАТУРИ - пом- па виключиться на 5 градусів нижче заданої температури.

Параметр 2.[Жовта] КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ: має вплив на кількість ви- продукуваня повітря вентилятором.Величина налаштування підбирається користувачем окремо під різні види палива,щоб як найдовше утримувати жар в котлі.

Приблизні параметри для різних видів палива:

-дерево - 2 ( 20% )

-вугілля - 5 ( 50% )

-вугільна крошка - 10 (100%)

Параметр 2.[червона] КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ В ПРОДУВАХ: визначає потужність вентилятора при запрограмованих продувах.

Параметры 3.[Жовта] Час продуву 4.[жовта] ЧАС ПЕРЕРВИ ПРОДУВУ

5

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

контролює роботу вентилятора ,коли регулятор працює в режимі підтримування заданої температури.Правильне встановлення данного режиму,допомагає видувати вибухонебезпечні гази з камери згоран- ня(топки кола).Якщо не правильно встановити ЧАС ПРОДУВУ,це може споводувати збільшення температури в котлі від заданої .

Параметр 3.[червона] ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ:визначає за скільки градусів почне вентилятор уповільнюватися до заданої температу- ри. Правильна робота,це коли регулятор утримує температуру на 1-2 градуси нижче заданої.Ефективно при спалюванні вугілля.

Параметр 4.[жовта]ПЕРЕРВА ПРОДУВУ:визначає час перерви між про- дувами в хвилинах.

Параметр 4.[червона]ЧАС ГАСІННЯ:Якщо температура в котлі впаде на 10 °C нижче заданої,регулятор почне відлік часу,і перейде в режим ТУШІННЯ.Якщо температура підніметься,регулятор повернеться в ре- жим підтримки заданої температури.

Параметр 5.[жовта] ВИБІР ВЕНТИЛЯТОРА: дає можливість вибрати наступні вентилятори:

-1 – макс. швидкість 1700 оберт./хв (напр.RMS 120|40W

RMS140)

-2 – макс.швидкість 2800 оберт./хв (напр.RMS120AL/MAX RMS140MAX)

Параметр 5.[червона] КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ: активується співпра- ця з кімнатним термостатом.Рекомендовані кімнатні термостати ROMSTER RTX.Можна підключати також інші термостати.

-0 - означає роботу без термостату

-- означає активацію термостата в режимі 1

-- означає активацію термостата в режимі 2

2.РОЗПАЛЮВАННЯ КОТЛА.

Розпалити зібране паливо.

Якщо регулятор знаходиться в режимі тушіння(не світиться

світлодіод робота) , натисніть клавішу .Регулятор перейде в режим РОЗПАЛЮВАННЯ(світлодіод буде мигати) включаючи при цьому вентилятор. Коли регулятор перейде в режим робо- та(світлодіод світиться)

6

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

3.Додавання палива,підглядання горіння.

Якщо регулятор в режимі робота,натисніть клавішу . Регулятор перейде в режим ТУШІННЯ (вентилятор виключиться)).

Відкрити дверці топки..

Докинути паливо.перевірити якість горіння палива.

Закрити дверцята..

Натисніть знову клавішу  (регулятор повернеться в режим РОБОТА).

III.Принцип роботи регулятора.

1.Робота вентилятора.

Після натискання клавіші регулятор переходить в режим робота,і на протязі 1-1,5 хв. буде повільно набирати оберти,в залежності який параметр встановлений (2.КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ).Якщо регулятор досягне ДІАПАЗОНУ ТЕМПЕРАТУРИ ,перейде в режим РОБО- ТА.Кілкість повітря має вплив на ефективність роботи котла. Якщо тем- пература в котлі перевищить задану температуру на 1 гра- дус,вентиляиор виключиться і регулятор перейде в режим ПІДТРИМУВАННЯ заданої температури,при цьому вентилятор буде робити продуви по заданих параметрах ЧАС ПРОДУВУ,ЧАС ПЕРЕРВИ ПРОДУВУ. Регулятор повертвється в режим РОБОТА після того як тем- пература в котлі впала на 1°С нижче заданої.

2.Робота циркуляційної помпи Ц.О.

Помпа включиться тільки після досягнення заданої температу- ри в котлі. Температурні умови включення помпи визначені парамет- ром [5] ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕННЯ ПОМПИ Ц.О. , в відповідності з пунктом II.1.

3.Співпраця з кімнатним термостатом.

Активвція КІМНАТНОГО ТЕРМОСТАТУ здійснюється користу- вачем. Температура в приміщенні встановлюється на термостаті.Термостат співпрацює з регулятором в два способи.

7

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

Режим 1. На підставі заданої температури в приміщенні на термостаті,регулятор KOMFORT сам буде вибирати температуру на котлі,понижаючи або повишаючи її,не перевищуючи заданої темпера- тури,1.ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА,при цьому він не дасть погаснути котлу .

Режим 2. Регулюваня температури в приміщенні буде здійснюватися за рахунок включення або виключення циркуляційної помпи.

Якщо не досягається температура в приміщенні установлена на кімнатному термостаті,треба збільшити температуру на котлі ЗА-

ДАНА ТЕМПЕРАТУРА.

IV. Сигнали тревоги і виправлення помилок .

Взалежності вд показників датчиків,регулятор може давати збій в роботі при цьому сигналізучи звуковим сигнлом,показуючи по- милку на дисплеї.

a)Переохолодження котла - температура в котлі нижче 6°С.

Якщо температура води в котлі впала нижче 6°С, включиться циркуляційна помпа,що допоможе запобіганню розмерзання системи опалення.

б) Перегрів котла - температура котла вижче 92°С.

На дисплеї висвітиться помилка А 2 і звуковий сигнал з пере- рвами.При цьому вентилятор повинен бути виключений а циркуляційна помпа включена для охолодження котла.

в) Пошкодження датчика температури котла.

На дисплеї покажеться помилка А 1 і безперервний звуковий сигнал.Вентилятор виключений,помпа включена.

Прочие неполадки и возможные поведения пользователя.

 

 

Інформація на

Звуковий

Причина

 

Дії користувача

 

 

дисплеї

сигнал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безпере-

Пошкоджений

 

 

 

 

1

А 1

датчик температу-

Замінити датчик

рвний

 

 

 

ри котла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спостерігатиза

 

 

 

З пере-

Температура

на

кот-

 

 

2

А 2

лом,вентилятор

 

 

 

рвами

котлі вище 92 °С

 

повинен

бути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

3

А 3

 

 

безпере-

Помилка

пам'яті

Зв'язатися

з

 

 

рвний

регулятора

 

 

сервісом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5

 

 

безпере-

Відсутній зв'язок з

Зв'язатися

з

4

 

 

 

рвний

кімнатним термо-

 

 

 

сервісом

 

 

 

 

 

 

статом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятор

не

 

Збій в роботі про-

Виключити і

 

5

реагую

на

дії

немає

включити регуля-

 

користувача

 

цесора

 

 

 

тор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентилятор або

 

Пошкоджено

схе-

 

 

 

 

ми

управління

Зв'язатися

з

6

помпа не

вик-

немає

вентилятором

або

сервісом

 

 

лючаються

 

 

 

 

 

 

помпою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для

того

щоб повернутися

до

заводських налаштувань

потрібно виключити регулятор тумблером,  натиснути клавішу

і утримуючи її включити знову регулятор.після утримуваня 2-3

секунди,відпустити.Таким чином Атоматичний Регулятор KOMFORT,повернеться до заводських налаштувань.

Увага!Якщо після вищевказаних дій регулятор не повернув- ся на заводські налаштування,просимо телефонувати +380953663052

9

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

V. Підключення регулятора до котла Ц.О.

Увага! Встановленням регулятора повинна займатисся ком- петентна людина.Особливу увагу треба звернути при підключенні циркуляційної помпи.Всі прилади оснащені кабелем заземлення.По європейських стандартах це переважно жовто-зелений кабель.За для запобігання будь яких збоїв в роботі автоматичного регулято- ра,виробник рекомендує підключення через стабілізатор напруги.

Самовільне обрізання або заміна кабелів на регуляторі відміняє гарантіїї.

В відповіності до малюнку належить підключити регулятор.

а)Прикріпити регулятор до стіни можна за допомогою кріплення яке є в комплекті регулятора,як найдалі від полум'я від котла.

б) Підключити дріт живлен япомпи Ц.О. :

Зняти кришку на помпі;

в зажим ноль, обозначенний символом PE підключить дріт жовто-зеленого кольору (заземлення);

дріт коричневий і синій (N и L1) подключити в зажимну планку;

перевірити правильність з'єднування і закрутіть кришку помпи. в) Підключення вентилятора:

Всі наші регулятори і вентилятуори комплектовані роз'ємами,для по- лечення підключення і запобіганням неиправильного підключення.

г) Датчик температури встановлюеться в вмотовану в систему опален- ня гільзу наповнену маслом.

д) В разі підключення кімнатого термостату,в комлекті є роз'єм NC який підключається двожильним кабелем термостат підключіть в гніздо CINCH на регуляторі.

10

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

МАЛЮН. 2. Вихід проводів з регулятора.

11

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

VI. Заводські налаштування .

 

Назва параметру

Заводські налаштуван-

 

 

 

 

Діапазон регулювання

ня

 

 

 

 

 

1[ж]

ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА

65

 

40÷90 [°C]

 

 

 

 

 

1[кр]

ТЕМП. ВКЛ. ПОМПИ Ц.О.

40

 

30÷65 [°C]

 

 

 

 

 

2[ж]

КІЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ

10

 

1÷10 [x10%]

 

 

 

 

 

2[кр]

КІЛЛЬКІСТЬ ПОВІТРЯ В ПРОДУ-

7

 

ВАХ

1÷10 [x10%]

 

 

 

 

 

3[ж]

ЧАС ПРОДУВУ

0

 

0÷30 [s]

 

 

 

 

 

 

 

3[кр]

ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ

5

 

1÷10 [°C]

 

 

 

 

 

 

 

4[ж]

ПЕРЕРВА ПРОДУВУ

3

 

1÷20 [мин]

 

 

 

 

 

4[кр]

ЧАС ГАСІННЯ

3

 

1÷99 [x10 мин]

 

 

 

 

 

5[ж]

ВИБІР ВЕНТИЛЯТОРА

2

 

1÷2

 

 

 

 

 

 

 

5[кр]

КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ

0

 

0/1/2[выкл./режим 1/режим 2]

 

 

 

 

 

 

12

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

VII. Умови експлуатації.

температура навколишнього середовища

напруга в мережі

споживна потужнсть

навантаження виходів:

Циркуляційна помпа Ц.О.

Вентилятор

ступінь захисту

сертифікат

0 - 40 °C

230 В, 50 Гц

4 Вт

100 ВA

100 ВA

IP 30 

Даний пристрій-регулятор має сертифікат відповідно до За- кону від 29.07.2005 г. про допуск застосування в електромережах – Законодавчий вісник № 180 поз. 1495.

При правильній утилізації ви зберігаєте навколишнє середовище,зменшцючи ризики впливу на здоров'я людей.

Символ який знаходиться на виробі класифікується як такий,що не можна його утилізовати в домашніх умовах.

Даний пристрій треба здавати в спеціальні пункти по утилізації електронних компонентів.

Пристрій утилізовувати згідно норм Чинного Законодавст-

ва.

13

АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

IX. Декларація відповідності.

- 09

в зв'язку с Директивою 2006/95/EC и Директивою 2004/108/EC

ZPUE ELSTER S.C.

62-300 Września Obłaczkowo 150

заявляє виключну відповідність на виріб

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

KOMFORT EKO

виготовлений после 19 серпня 2009г.

Яог стосується дана декларація відповідає наступним дерективамк:

Директива низької напруги 2006/95/EC

Директива электромагнітної сумісності 2004/108/EC

істандартам:

-PN-EN 60730-1:2002+A2:2008+A16:2009

-PN-EN 60730-2-9:2006

-PN-EN 61000-3-2:2007

-PN-EN 61000-3-3:2009

-PN-EN 55014-1:2007(U)

-PN-EN 55022:2006(U)+ A1:2008(U)

-PN-EN 61000-4-2:1999+A2:2003

-PN-EN 61000-4-3:2007

-PN-EN 61000-4-6:2008

-PN-EN 61000-4-4:2005(U)

-PN-EN 61000-4-5:2006(U)

-PN-EN 61000-4-11:2007

-PN-EN 61000-4-8:1998+A1:2003